Project Director

Professional     Posted : 02-07-2018
Business Line : Construction Management

Job Summary

วางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

Description

วางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์
ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ
ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา

Key Qualifications

เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 8-20 ปี
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง 5 ปี
มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Before you complete your application

By providing your ​name & email below, our recruitment team will be able to locate your information for future opportunities and also reach back out should anything happen during your application process.

Name - Surname
dd/mm/yyyy
Date of Birth
Phone Number
Email
Education Background
Work Experience
Resume
Attach resume as pdf, .doc, .docx, .ppt or .pptx (limit 5MB)
*There was an upload error
File name.