Project Manager

Professional     Posted : 11-09-2018
Business Line : Construction Management

Job Summary

วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ

Description

• วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ
• บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
• ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์
• ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ
• ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา

Key Qualifications

• เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 47 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง 10 ปี เคยดำรงตำแหน่ง Project Manager / Asst.Project Manager
• มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน สามารถบริหารงานคอนโดทั้งโครงการได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• สามารถประจำ Site งาน ย่าน สาทร-เย็นอากาศ

Before you complete your application

By providing your ​name & email below, our recruitment team will be able to locate your information for future opportunities and also reach back out should anything happen during your application process.

Name - Surname
dd/mm/yyyy
Date of Birth
Phone Number
Email
Education Background
Work Experience
Resume
Attach resume as pdf, .doc, .docx, .ppt or .pptx (limit 5MB)
*There was an upload error
File name.