Corporate Marketing Executive

Professional     Posted : 25-10-2018
สายงาน : Marketing

ลักษณะของงาน

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate & PR) ร่วมคิดแผนงานและดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติให้บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่จัดหา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในความคิด แผนดำเนินการ ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการลงสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร พันธมิตรทางการตลาด การจัดกิจกรรมและส่งสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า โดยจัดทำเอกสาร รวมถึงสรุปค่าใช้จ่ายและผลตอบรับเพื่อทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายละเอียดงาน

1. นำเสนอ ประสานงาน และรวบรวม วิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร แบรนด์ รวมถึงคู่แข่งและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
2. ติดต่อประสานงานและดำเนินการร่วมกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก (PR Agency, Media Agency เป็นต้น)
3. ติดต่อประสานงานและดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก หรือพันธมิตรทางการตลาด (Partner) เพื่อการมอบสิทธิพิเศษ หรือทำกิจกรรมให้กับลูกค้า (CRM)
4. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย คัดกรองและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าตามประเภท เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
5. รับผิดชอบในการจัดหา และติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง (Suppliers) เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. ควบคุม ดูแล ประสานงานให้ดำเนินการอย่างราบรื่น แล้วเสร็จตามกำหนดการ รวมถึงประสานงานดูแลให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย
7. สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆของแต่ละงาน (Campaign) รวมทั้งผลตอบรับในเชิงบทสรุปและวิเคราะห์ พร้อมจัดทำรายงาน
เพื่อนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา
8. สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จ

คุณสมบัติหลัก

มีประสบการณ์งานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / แผนกบริการลูกค้า / หรือการจัดการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือใกล้เคียง
มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือดูแลสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การสื่อสารองค์กร หรือใกล้เคียง
มีทักษะในการด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน และเขียน

ก่อนการกรอกใบสมัคร

ทีมงานสรรหาของเราจะค้นหาข้อมูลของคุณสำหรับโอกาสในการร่วมงานกับเราในอนาคต

ชื่อ - สกุล
วว/ดด/ปปปป
วันเกิด
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
สถาบันการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
Add Fill
เรซูเม่
กรุณาแนบไฟล์เรซูเม่ .pdf, .doc, .docx, .ppt หรือ .pptx (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์นี้ได้
File name.