Senior IT Application Management Officer (Programmer)

Professional     Posted : 11-09-2018
สายงาน : Information Technology

ลักษณะของงาน

1) พัฒนาโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามกระบวนการการพัฒนาซอฟท์แวร์
2) ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3) ประสานงานกับ System Analyst เพื่อกำหนดแผนงาน และรายการผลการดำเนินงาน

รายละเอียดงาน

1) พัฒนาระบบงานทั้งในส่วน Front-end และ Back-end ครบทั้งวงจรให้สำเร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด
2) Maintenance พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่พัฒนาไว้แล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) ทบทวนความต้องการจากผู้ใช้งาน / เอกสารการออกแบบในส่วนองค์ประกอบของการพัฒนาระบบงานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
4) วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหา
5) ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการพัฒนาระบบใหม่ให้ก้าวหน้ากับวิวัฒนาการใหม่ๆ
6) ควบคุม ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม
7) ปฏิบัติงานตามการมอบหมายอื่น ๆ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติหลัก

1. อายุไม่เกิน40ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP Laravel framework, C# และ Delphi อย่างน้อย 2 ภาษา
4. สามารถใช้คำสั่งจาก MS SQL ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้งาน JavaScript, Ajax, JQuery, CSS, XML, Web Service, JSON และ Bootstrap
6. มีทักษะในการสื่อสารดี

ก่อนการกรอกใบสมัคร

ทีมงานสรรหาของเราจะค้นหาข้อมูลของคุณสำหรับโอกาสในการร่วมงานกับเราในอนาคต

ชื่อ - สกุล
วว/ดด/ปปปป
วันเกิด
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
สถาบันการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
Add Fill
เรซูเม่
กรุณาแนบไฟล์เรซูเม่ .pdf, .doc, .docx, .ppt หรือ .pptx (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
*ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์นี้ได้
File name.